Kontakty

Společenství pro dům Vybíralova č.p. 930 - 938, Praha 9

Registrace: 
oddíl S, vložka  12358  v obchodním  rejstříku  vedeném  Městským  soudem v Praze

Adresa: 
Vybíralova 935/25, Praha 9, 198 00 

IČ:  
24800023

číslo účtu
241577214/0300

V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů či neakutních oprav kontaktujte výbor společenství na níže uvedených kontaktech každé úterý 19.00 – 20.00 hod. nebo osobně po předchozí domluvě na schůzi výboru ve vchodě 935, každé první úterý v měsíci 19.00 – 20.00 hod. V případě neodkladných záležitostí kdykoliv.

jméno funkceemail telefon
výbor SVJ IČ - 24800023 vybor.svjvybiralova935@seznam.cz 
Ing. Petr Štrob EngD., MBA, LLMpředseda SVJpetr.strob@gmail.com603 459 496
Jana Schroglováúčetní SVJtvins@seznam.cz739 650 549
Jitka Bajtlerováadministrativa SVJjitka.bajtlerova@gmail.com737 289 664‬
Václav Tomanrevizor SVJVToman@csob.cz603 800 803

Úkol výboru - sledovat především placení příspěvků na správu domu a služby spojené s bydlením, změny vlastníků jednotek v evidenci katastrálního úřadu. Výbor zajišťuje včasné předání stanov a předpisů plateb novým vlastníkům jednotek, zajistí včasné urgence a vymáhání neuhrazených plateb i placení závazků společenství. Prakticky na týdenní bázi je nutné kontrolovat rejstříky, do kterých se zapisují pro bezpečnost výborů zásadní informace o vlastnících. Konkrétně insolvenční rejstřík pro insolvence vlastníků a jednotky zapsané v katastru nemovitostí z důvodu zapisovaných exekucí. Při zjištění záznamu v kterémkoliv z rejstříků musí výbor reagovat prakticky bezodkladně. Dále je to zajišťování revizí technických zařízení domu a následné plnění úkolů z revizních zpráv, a to s ohledem na bezpečnost osob bydlících v domě. Pozornost je třeba věnovat i pojištění společných částí domu proti živelným škodám, škodám způsobeným činností společenství třetím osobám a pojištění odpovědnosti výboru. Dále platí, že výbor řídí správce. Nikoliv naopak. Výbor musí dbát na přesné určení povinností správce a povinností výboru v optimální návaznosti. Prvořadou pozornost je tak třeba věnovat smlouvě o správě společných částí domu, účetnictví a rozúčtování služeb spojených se správou domu. Vztah smluvního správce k vlastníkům jednotek není přímý, smluvní správce neurčuje povinnosti vlastníkům přímo, ale vždy zprostředkovaně na základě toho, že jej společenství (zastoupené statutárním orgánem) pověřuje agendou účetní, ekonomickou či technickou, domovnictvím, opravami apod.

Seznamování se s hospodařením výboru - Vlastník má v souladu s §1179 OZ právo seznámit se s tím, jak statutární orgán hospodaří a jak společné části spravuje. Má právo nahlížet do dokumentů a dokladů a pořizovat si z nich kopie, výpisy či opisy na své náklady. K tomu má právo statutární orgán, resp. společenství schválit ceník, za které může kopie pro vlastníky dělat. Kopie či opisy si vlastník pořizuje s vědomím, že dokumenty jsou v rámci GDPR příslušné výhradně členům společenství a je plně odpovědný za škody, které by tím mohl způsobit. Zároveň není stanovena povinnost výboru reagovat na všechny podněty vlastníků. Je možné přizvat člena společenství na schůzku a tam mu dokumenty poskytnout k náhledu (člen společenství se musí přizpůsobit časovým možnostem členů výboru a nikoliv naopak), aktuální účetnictví lze nahlížet po dohodě u účetní správce, zde si hradí člen společenství, který dokumenty a doklady požaduje - příslušný čas a vynaloženou činnost, která s tím na straně správce vznikne a příslušné výpisy či opisy. Podněty pak lze sbírat a vyřešit 1x ročně na zasedání shromáždění. Tedy informovat vlastníka o tom, že podnět je evidován a bude se řešit na shromáždění za příslušné účetní období. Popř. lze zřídit úřední hodiny výboru, které mohou k tomuto sloužit. Např. 1x za dva měsíce apod. O výše uvedeném si rozhoduje výbor dle svých časových možností.

Stáhnout PDF soubor kontakty